Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Black Oak CrossFit ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Black Oak CrossFit en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene voorwaarden

Black Oak
Herenthoutseweg 28 bus 301
2200 Herentals

België


Art.1 Aanmelding lidmaatschap & betalingsvoorwaarden

a. Voor het afsluiten van een lidmaatschap bij Black Oak dient u het inschrijfformulier compleet in te vullen en persoonlijk af te geven bij onze receptie. U dient bij inschrijving een geldig legitimatiebewijs en bankpas mee te nemen waar wij een kopie van zullen maken. Het verschuldigde inschrijfgeld dient bij inschrijving te worden voldaan. De startdatum van het lidmaatschap wordt bepaald door de datum van ontvangst van het inschrijfformulier bij onze receptie.
b. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
c. De maandelijkse contributie van het jaarabonnement en halfjaarabonnement wordt via automatische domiciliëring op basis van vooruitbetaling rond de 1e van de maand geïncasseerd van het door u opgegeven rekeningnummer. Het kwartaalabonnement wordt per 3 maanden op basis van vooruitbetaling of automatische domiciliëring rond de 1e van de maand van uw rekening geïncasseerd.
d. Wanneer de maandelijkse contributie niet op tijd is betaald, door bijvoorbeeld onvoldoende saldo of stornering of ander reden, zullen wij u een betalingsherinnering sturen en/of persoonlijk aanspreken om het bedrag te voldoen. Wanneer het openstaande bedrag niet is ontvangen voor de 10e van de maand, zullen wij € 5,- administratiekosten per achterstallige maand in rekening brengen. Wij zullen een nieuwe poging tot incasseren doen rond de 26e van de maand.
e. De toegang tot Black Oak kan worden geweigerd wanneer er niet aan de betalingsverplichting is voldaan.
f. Wanneer het openstaande bedrag zoals vermeld in de gestuurde betalingsherinneringen niet wordt betaald, er niet voldoende wordt betaald of het bedrag wordt gestorneerd na de nieuwe poging van domiciliëring zullen wij een incassobureau inschakelen. De daarbij komende kosten zijn voor rekening van het lid.

Art.2 Registratie en online inschrijving

a. Tijdens het eerste bezoek ontvangt u een log in welke verplicht gebruikt moet worden voor de inschrijving van elke les.
Het gebruik van deze log in is voor onze registratie en uw veiligheid. Indien u zich niet registreert met uw log in kunnen wij u geen toegang verlenen tot de sportruimte. Bij verlies van uw wachtwoord kan u deze opnieuw aanvragen via onze inschrijvings-portal.
b. U blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van uw persoonlijke log in. Het gebruik van uw log in is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.

Art. 3 Lidmaatschapsduur, stopzetten & beëindiging

a. Het lidmaatschap / contract loopt stilzwijgend door en is afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm voor de duur van een jaar, half jaar of kwartaal met stilzwijgende verlenging van telkens een maand. Alle abonnementsvormen dienen tenminste 1 kalendermaand voor het einde van de contractperiode schriftelijk te worden opgezegd/beëindigd bij onze receptie. Voorbeeld: u heeft op 1 januari een jaarabonnement afgesloten, maar wil de volgende maand niet verder gaan met sporten. U moet schriftelijk opzeggen voor 30 november anders wordt uw abonnement automatisch met een maand verlengd.
b. Stopzetten van het abonnement is niet mogelijk.
c. Bij langdurige ziekte of ziekenhuisopname kan men het lidmaatschap tijdelijk bevriezen. Dit kan alleen bij inlevering van een verklaring van de behandelende arts of specialist. Verklaringen van andere partijen worden niet geaccepteerd.
d. Black Oak behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen na ernstige schending van onze huisregels of onaanvaardbaar gedrag. Er vindt geen restitutie van het abonnementsgeld plaats.

Art. 4 Openingstijden & lestijden

a. Black Oak behoudt zich het recht voor om de openingstijden en lestijden van groepslessen te wijzigen.
b. Tijdens officiële en erkende feestdagen behoudt Black Oak zich het recht voor om te sluiten of de lesuren aan te passen, zonder dat de contributie wordt verminderd of restitutie plaatsvindt.

Art. 5 Risico, aansprakelijkheid & overige

a. Het gebruik van de faciliteiten binnen Black Oak geschiedt op eigen risico.
b. Black Oak, directie en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
c. Het lid is te alle tijde aansprakelijk voor zijn/haar internet gebruik op de internet verbinding van Black Oak.
d. Bij diefstal of vernieling van eigendommen van Black Oak doen wij aangifte bij de politie.
e. Het lid is aansprakelijk voor schade aan eigendommen van Black Oak.
f. Black Oak is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 3a van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.

Art. 6 Zichttermijn
Wij hanteren een zichttermijn van 14 dagen op producten waarop een wettelijke zichttermijn van 14 dagen van toepassing is.